Všeobecné obchodné podmienky

Obsah:

 

I.       Úvodné ustanovenia a základné pojmy

II.      Základné podmienky používania

III.     Cena inzercie a platobné podmienky

IV.     Ochrana osobných údajov

V.      Registrácia Používateľa

VI.     Sprístupnenie konta

VII.    Úprava údajov inzerenta

VIII.  Správanie sa Používateľov

IX.     Pridávanie inzerátov

X.      Administrácia inzerátov

XI.     Doplnkové služby

XII.    Cena doplnkových služieb a platobné podmienky

XIII.  Ukončenie zmluvy

XIV.  Zrušenie konta

XV.   Zodpovednosť za škodu

XVI.  Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

XVII. Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 

1. Tieto Podmienky inzercie na Investyone.biz (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva

a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na

portáli Investzone.biz.

 

2. Prevádzkovateľom portálu Investzone.biz (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom

služieb je spoločnosť Ecotech Systems s.r.o., so sídlom Miloslavov 2296, 900 42

Miloslavov, Zapísaná na okr. súde v Bratislave,  vložka číslo:  139594/B, IČO: 44 67 84 79

(ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: esystemswd@gmail.com; tel.kontakt: +421 908 860 787.

3. Službou sa rozumejú online obchodné inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi Portálu (ďalej len „Služba“).

 

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál

a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“

alebo „Používatelia“). Služby portálu nemôžu využívať fyzické osoby, ktoré v čase

uzatvorenia zmluvy s Prevádzkovateľom nedovŕšili 16 rokov.

 

5. Súkromní aj firemní inzerenti sú oprávnení pridávať na Portál inzerciu, ktorej predmetom je obchodná ponuka a vyhľadávanie investorov pre podnikateľské projekty,  predaj, kúpu alebo prenájom nejakej hmotnej alebo nehmotnej majetkovej podstaty alebo jej častí, ku ktorej inzerenti vykonávajú vlastnícke alebo iné práva, ktoré ich oprávňujú nakladať s inzerovaným majetkom v rozsahu inzerovanej ponuky (ďalej len „Inzerent“).

 

6. Záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o investíciu, predaj, kúpu alebo prenájom nejakej majetkovej podstaty  a za tým účelom využíva Portál na vyhľadávanie inzerátov, používa Doplnkové služby a využíva na Portáli s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Záujemca“).

 

7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb upravených týmito Podmienkami

a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

 

 

II. Základné podmienky poskytovania služieb Portálu

 

1. Využívanie služieb Portálu je možné až po udelení súhlasu Používateľa so Všeobecnými

podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou Ecotech Systems, s.r.o.

Služby Prevádzkovateľa nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

 

2. Prevádzkovateľ Portálu poskytuje Používateľom Portálu inzertné služby a súvisiace

Doplnkové služby za odplatu. Právny vzťah medzi Používateľom (inzerentom,

záujemcom) a Prevádzkovateľom vzniká uzatvorením zmluvy o inzercii alebo poskytnutí

inej služby Portálu:

− uzatvorením zmluvy prostredníctvom odoslania aktivačnej SMS alebo úhradou

platobnou kartou s objednávkou inzercie podľa článku III, ods. 2 Podmienok,

− doručením záväznej objednávky inzercie Prevádzkovateľovi, odsúhlasenej oboma

zmluvnými stranami,

− vykonaním platby za Doplnkové služby podľa týchto Podmienok

 

3. Prevádzkovateľovi vzniká uzatvorením zmluvy povinnosť uverejniť objednanú inzerciu

alebo poskytnúť inú Službu a Používateľovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu

a dodržiavať tieto záväzné osobitné Podmienky inzercie.

 

4. Účelom inzertných služieb je zverejnenie obsahu investičnej ponuky (projektu); dopytu (kúpy), predaja alebo prenájmu obchodnej majetkovej podstaty. Prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov Prevádzkovateľ sprostredkováva Používateľom možnosť na základe zverejnenej ponuky inzercie pridávanej Používateľmi na Portál, uzatvárať obchody, ktorých predmetom je spravidla investičná ponuka (projekt), dopyt, predaj alebo prenájom jednotlivých kategórií obchodnej majetkovej podstaty.

 

5. Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzercie, ani za obchody,

ktoré boli uzatvorené na základe inzerovaných ponúk. Všetku zodpovednosť vyplývajúcu

z uzatvorených obchodov znášajú Používatelia, ktorí sú v prípade uzatvorenia obchodu

účastníkmi zmluvného vzťahu.

 

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v inzertných

ponukách inzerentov, tretími stranami.

 

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať inzerciu pridanú Používateľmi aj na

iných inzertných portáloch, ktoré prevádzkuje, alebo ku ktorým má iné práva, vrátane

vytvorenia konta Používateľa (súkromného alebo firemného) na príslušnom portáli,

pokiaľ ho tam Používateľ nemal vytvorené. Tento spôsob rozširovania inzercie nie je

Používateľovi osobitne spoplatňovaný.

 

8. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu zverejní na Portáli vlastný

obsah vo forme názorov, prejavov, podnetov, pripomienok, textov, obrázkov, videí alebo

iných príspevkov (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom,

poskytuje Prevádzkovateľovi zároveň práva nakladať s týmito Príspevkami a to aj vtedy,

pokiaľ sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. dielom v zmysle zákona č.

185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov) v nasledovnom rozsahu:

rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne

vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať a

vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k

vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených k Príspevkom. Na základe

odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky

akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného

uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k

príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

 

 

III. Cena inzercie a platobné podmienky

 

1. Služby Portálu sú pre inzerentov spoplatnené.

 

2. Cena inzercie pre jednotlivých inzerentov je spoplatnená v závislosti od typu zvoleného balíka, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu.

 

Inzertný balík EASY:

Ide o službu zverejnenia inzerátu, pri ktorej je inzerát po pridaní a úhrade zverejnený na

portáli INVESTZONE.biz. Toto zverejnenie prebieha po úhrade aicky bez nutnosti

dodatočnej akcie používateľa.

Pre zverejnenie inzerátu je potrebné uhradiť stanovený poplatok prostredníctvom odoslania aktivačnej SMS na zverejnené telefónne číslo v tvare INZ 30 IDinzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v jeho detaile) alebo uhradiť poplatok platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Aktivácia inzerátu prostredníctvom platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení inzerátu.

Cena inzercie pre inzertný balík EASY je pre inzerentov spoplatnená sumou 8,90 € s DPH/ inzerát, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu v trvaní 30 dní.

 

Inzertný balík EASY PLUS:

Ide o službu zverejnenia inzerátu, pri ktorej je inzerát po pridaní a úhrade zverejnený na

portáli INVESTZONE.biz. Toto zverejnenie prebieha po úhrade aicky bez nutnosti

dodatočnej akcie používateľa.

Pre zverejnenie inzerátu je potrebné uhradiť stanovený poplatok prostredníctvom

odoslania aktivačnej SMS na zverejnené telefónne číslo v tvare INZ 90 IDinzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v jeho detaile) alebo uhradiť poplatok platobnou kartou

prostredníctvom platobnej brány. Aktivácia inzerátu prostredníctvom

platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení inzerátu.

Cena inzercie pre inzertný balík EASY PLUS je pre inzerentov spoplatnená

sumou 18 € s DPH/ inzerát, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu v trvaní 90 dní.

 

Inzertný balík PROFI:

Ide o službu zverejnenia inzerátu, pri ktorej je inzerát po pridaní a úhrade zverejnený na

portáli INVESTZONE.biz. Toto zverejnenie prebieha po úhrade aicky bez nutnosti

dodatočnej akcie používateľa.

Pre zverejnenie inzerátu je potrebné uhradiť stanovený poplatok platobnou kartou

prostredníctvom platobnej brány. Aktivácia inzerátu prostredníctvom

platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení inzerátu.

Cena inzercie pre inzertný balík PROFI je pre inzerentov spoplatnená

sumou 49 € s DPH/ inzerát, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu v trvaní jedného roka.

 

Inzertný balík PROFI PLUS:

Ide o službu zverejnenia inzerátu, pri ktorej je inzerát po pridaní a úhrade zverejnený na

portáli INVESTZONE.biz. Toto zverejnenie prebieha po úhrade aicky bez nutnosti

dodatočnej akcie používateľa.

Pre zverejnenie inzerátu je potrebné uhradiť stanovený poplatok platobnou kartou

prostredníctvom platobnej brány. Aktivácia inzerátu prostredníctvom

platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení inzerátu.

Cena inzercie pre inzertný balík PROFI PLUS je pre inzerentov spoplatnená

sumou 29 € s DPH/ inzerát, na predplatené obdobie zverejnenia inzerátu v trvaní jedného roka. Na tento balík má nárok každý používateľ (inzerent), ktorý už má aktivovaný aspoň jeden inzertný balík PROFI. To znamená, ak má užívateľ aktívny aspoň jeden inzerát na ročné predplatené obdobie, tak aicky získava pre každý nasledujúci inzerát s ročným predplatným, zľavu v podobe služby PROFI PLUS, kde je cena 29 € s DPH, za jednu inzerciu.

 

V prípade zmeny ceny za zverejnenie inzerátu nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty, za ktoré bola v čase zvýšenia ceny už uhradená cena za zverejnenie inzerátu. Inzeráty aktivované pred zmenou ceny budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.

 

Aktiváciu služby zverejnenie inzerátu prostredníctvom SMS podporujú operátori: Orange

Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka). Tento

spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830

387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro,

vl. č. 25950/B.

 

Aktiváciu služby, zverejnenie inzertátu prostredníctvom Platobnej brány zabezpečuje ........................................................ .

 

3. Odoslaním aktivačnej SMS alebo vykonaním iného spôsobu úhrady za zverejnenie inzerátu napríklad prostredníctvom platobnej karty podľa ods. 2 tohto článku Podmienok Používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie po prekročení stanoveného limitu aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z., udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

4. Úhrady ceny za služby Portálu môžu Používatelia uskutočniť spôsobom podľa charakteru

zvolenej služby prostredníctvom SMS platby, platobnou kartou a podobne.

 

5. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním ďalších

spoplatnených Doplnkových služieb špecifikovaných v článku XI. Doplnkové služby si

Používatelia môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Cenník

doplnkových služieb je uvedený v článku XI.

 

6. Pre účely spoplatnenia služieb Portálu pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby

nepodnikateľov) sú inzertné služby Portálu v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o

ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu

nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

 

IV. Ochrana osobných údajov

 

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len

„nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za

účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje

Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6

ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa

ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená

nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia

s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia

zmluvného vzťahu.

 

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o

elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon

o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním

e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely

priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS

správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich

pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu

trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS

správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na

adresu zonedesk@gmail.com (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky

alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení

e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

 

3. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete v časti webovej stránky  s názvom Ochrana osobných údajov.

 

 

V. Registrácia Používateľa

 

1. Využívanie niektorých služieb Portálu nie je podmienené registráciou.

Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti, pridávanie inzerátov, správu inzerátov, prezeranie kontaktov a podobne.

 

2. Registrovať sa Používateľ môže vytvorením užívateľského účtu na portáli.

Pridelený identifikátor slúži ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasuje do systému

Investzone.biz. Používateľ sa môže zaregistrovať vytvorením užívateľského

účtu na portáli Investzone.biz., alebo cez svoj Google účet.

 

3. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení na Portál, pridávať, odstraňovať a editovať

Inzeráty, prezerať si kontaktné údaje v inzercii.

 

4. Neregistrovaní používatelia majú možnosť prezerať inzeráty. Reagovať na inzeráty však môžu až po zaregistrovaní. Po registrácii sa užívateľom sprístupnia aj kontaktné informácie inzerentov.

 

5. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný

inzerent.

 

6. Používateľ registráciou v systéme Investzone.biz dáva súhlas na uverejňovanie

vlastných kontaktných a identifikačných údajov (meno a priezvisko, názov spoločnosti a adresa, email, telefón a podobne) pri svojich inzerátoch.

 

7. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov do svojho

užívateľského konta. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané

prostredníctvom svojho používateľského konta.

 

8. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného

použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

 

 

VI. Sprístupnenie konta

 

Inzerenti môžu začať využívať inzertné služby po riadnom vyplnení

kontaktných údajov. Služba bude aktivovaná po odoslaní platby ceny za inzerciu

Prevádzkovateľovi.

 

 

VII. Zmeny údajov inzerenta

 

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej

doby využívania služieb Portálu.

 

2. Inzerenti si môžu svoje údaje meniť aj priamo pri úprave konkrétneho inzerátu,

resp. zadať aktualizované údaje pri práve podávanom inzeráte. Zároveň je možné si údaje

upraviť sekcii „Moje konto“ užívateľského menu, kliknutím na „Upraviť údaje“.

 

 

VIII. Povinnosti Používateľov

 

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to

vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej

obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom a nepoškodzoval

osobnostné práva fyzických a právnických osôb, najmä ich česť, povesť a dobré meno,

nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie,

b) v prípade inzercie v Slovenskom jazyku, bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku,

c) neobsahoval ponuku iných produktov alebo služieb, okrem tých, ktoré priamo súvisia

s inzerovanou ponukou,

d) neobsahoval nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné

údaje a nezamlčoval údaje o vlastnostiach inzerovanej ponuky,

e) duplicitne (viackrát) neuverejňoval rovnakú a teda úplne totožnú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f) inzeroval konkrétnu obchodnú ponuku, nie svoju podnikateľskú činnosť ako

celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä bannerovej reklamy,

g) zverejňoval inzerciu výlučne s fotografiami a textami, ku ktorým Používateľ

vykonáva práva autora a/alebo má k nim vysporiadané všetky práva, vrátane

autorských práv,

 

2. Používateľ je povinný zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej kategórie a podkategórie

podľa typu a druhu, uvádzať skutočnú lokalitu, v ktorej sa predmet ponuky

nachádza a uviesť v poli „Cena“ požadovanú trhovú cenu, prípadne uviesť „Cena

dohodou“. Používateľ nesmie uvádzať zavádzajúce informácie, ktoré nezodpovedajú jeho

skutočným požiadavkám.

 

3. Používateľ nie je oprávnený uverejniť rovnakú ponuku niekoľkokrát. V opačnom prípade

má Prevádzkovateľ právo zmazať duplicitné ponuky Používateľa (bez nároku vrátenia platby), a to aj bez predošlého upozornenia a ponechať iba najaktuálnejšie pridanú ponuku.

 

4. V prípade zmeny aktuálnosti inzerátov alebo údajov v nich uvedených je Používateľ

povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu inzerátov.

 

5. Používateľ nie je oprávnený uverejňovať obchodné ponuky, ponuky investičných projektov,  ponuky nehnuteľností, alebo iné ponuky, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nie sú v čase ich zverejnenia pravdivé, určené na investíciu, predaj, prenájom, podnájom, výmenu alebo dražbu. Takého ponuky je používateľ povinný bezodkladne odstrániť.

 

6. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so

zákonom alebo s Podmienkami. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom,

ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov, na ktorých je tento Portál prevádzkovaný Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov, kde je tento Portál prevádzkovaný Prevádzkovateľom.

 

7. Používateľ je výlučne zodpovedný za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich

z obchodov uzatváraných na základe inzerovanej ponuky. Prevádzkovateľ nemá

v týchto obchodnoprávnych ani iných právnych vzťahoch, postavenie zmluvnej strany, ani sprostredkovateľa takých obchodov.

 

8. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom preberať a

rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo

akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s

výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a

Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.

 

9. Používateľ je povinný postupovať, tak aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho

užívateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá

oprávnenie. Používateľ je povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, najmä

zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prináležiaceho hesla. Používateľ je

povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta.

Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti

Používateľa uvedených v tomto ustanovení spôsobí škodu Prevádzkovateľovi, inému

Používateľovi alebo tretej osobe.

 

10. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo a e-mail adresa, prostredníctvom ktorých je možné Používateľa kontaktovať.

 

11. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k zrušeniu konta  inzerenta, aj v prípade, ak  inzerent porušuje tieto Podmienky a nevykoná nápravu ani v lehote určenej v písomnej výzve Prevádzkovateľa odoslanej inzerentovi.

 

 

IX. Spôsob pridávania inzerátov

 

1. Inzerát je možné pridať na Portál iba v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Pridávanie inzerátov na Portál sa uskutočňuje týmito základnými spôsobmi:

 

- Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Investzone.biz ;

- Importom inzerátov: aickým importom z vlastných internetových stránok inzerentov

 

  • Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Investzone.biz  

Kliknutím na „Pridať inzerát“ sa inzerent dostane na jednoduchý formulár pre

pridanie inzerátu. Pre pridanie inzerátu je potrebné vyplniť všetky povinné položky

(označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát pridaný inzerentom je odoslaním správne vyplneného formulára

aicky platný po predplatené obdobie, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo

nedeaktivuje. Zverejnenie inzerátu pre inzerentov nie je predplatená služba t.j. posledný deň nebude aicky predĺžená o dané obdobie pokiaľ Používateľ najskôr 10 dní pred ukončením platnosti nepožiada o ďalšie zverejnenie inzerátu na ďalšie predplatené obdobie, a to spôsobom v závislosti od spôsobu aktivácie zverejnenia inzerátu, uvedeného v článku III týchto Podmienok.

 

  • Importom inzerátov

Automatický import z webstránky inzerenta:

Pre inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú

internetovú stránku, poskytuje Prevádzkovateľ službu aického importu

inzercie. Na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky

inzerenta a systému Investzone.biz môže byť ponuka inzercie sťahovaná bez toho,

aby ju klient musel manuálne zadávať a spravovať. Inzerent môže ponuku inzercie spravovať len na jednom mieste, ale inzercia bude zobrazovaná na viacerých webových lokalitách, čo zvyšuje konkurencieschopnosť inzerenta.

V závislosti od technického riešenia importu bude import inzerátov zobrazovaný spravidla ihneď s vyexportovanými zmenami inzerátov, resp. v intervaloch každých 24 hodín,  podľa aktuálnosti ponuky.

V prípade, ak inzerent chce využívať aický import inzercie, je

potrebné kontaktovať obchodné oddelenie Investzone.biz.

Podmienky aického importu:

a) Inzerent, ktorý vykonáva import z externého prostredia, je povinný

zabezpečiť, aby inzercia importovaná na portál Investzone.biz spĺňala

parametre určené Prevádzkovateľom, najmä kvalitu, množstvo a charakter

importovaných údajov podľa importnej schémy Prevádzkovateľa.

b) Importná schéma je štruktúrovaný dátový súbor, ktorý obsahuje skupinu

pravidiel definovaných Prevádzkovateľom. Slúži ako prostriedok dátovej

komunikácie medzi Používateľom - inzerentom a systémom

Prevádzkovateľa. Súčasťou importnej schémy je validačný mechanizmus,

pomocou ktorého je možné overiť správnosť, kvalitu a štruktúru dát a

dodržiavanie pravidiel inzercie stanovených týmito Podmienkami.

c) Import inzercie z externého prostredia na portál Investzone.biz bude inzerentom umožnený po doručení Manuálu pre import inzerátov z externých zdrojov (ďalej ako „Manuál“). Importná schéma a Manuál sú dôvernými informáciami a podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

d) Prevádzkovateľ sprístupní Importnú schému a Manuál iba inzerentovi, ktorý si objednal inzerciu na portáli. Inzerent sa zaväzuje, že neposkytne Manuál a neumožní prístup k Importnej schéme tretím osobám.Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinnosti inzerenta.

e) Povinnosť nesprístupniť Importnú schému a Manuál sa nevzťahuje na osoby, ktoré technicky zabezpečujú tvorbu a servis webstránky inzerenta, z ktorej sa vykonáva aický import inzercie, ak inzerent zabezpečí, že taká osoba bude na základe dohody o spolupráci alebo iným primeraným spôsobom zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií priamo Prevádzkovateľovi.

f) Ak inzerent nedodrží podmienky importnej schémy, je Prevádzkovateľ oprávnený:

1) vyžadovať úpravu importu v primeranej lehote (časový DDL na odstránenie problému v importnej schéme)

2) import zamietnuť, ak inzerent neupraví import v stanovenej lehote alebo ak úpravu nie je možné technicky vykonať.

 

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje

dodržiavanie Podmienok inzercie.

 

3. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore

s právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo bude inak nevhodná

pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu na Portál takým Používateľom,

ktorí porušujú platné právne predpisy a/alebo dobré mravy.

 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie,

ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to aj bez oznámenia Používateľovi. .

 

5. Inzeráty, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami, môže Prevádzkovateľ zmeniť alebo

odstrániť aj bez oznámenia Používateľovi, bez ohľadu na aktivované spoplatnené

doplnkové služby. Ak Prevádzkovateľ z dôvodu rozporu s Podmienkami inzerciu

Používateľa odstránil a došlo k odstúpeniu od zmluvy a k ukončeniu poskytovania

inzertných služieb, považuje sa inzertná služba za poskytnutú v celom rozsahu

a Používateľ nemá právo na vrátenie ceny uhradenej za inzertnú službu.

 

6. Na Portáli je zakázané:

a) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

b) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),

c) do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu (názov webstránky, ktorý

umožňuje preklik),

d) v popise inzerátu alebo v jeho nadpise propagovať tovary alebo služby, ktoré

nesúvisia s predmetnou obchodnou inzerciou,

e) vkladať do popisu inzerátu kontaktné údaje, (vkladať kontakty výhradne na miesto

na to určené v časti Kontakt),

f) pri pridávaní fotografií k inzerátu pridávať orámované a/alebo inak zvýraznené

fotografie,

g) používať fotografie, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom inzercie, alebo nie je možné

jednoznačne určiť, že je na nich vyobrazený predmet inzercie,

h) pridávať do fotogalérie reklamné fotografie a obrázky, ktoré propagujú iné tovary

alebo služby (či už ponúkané inzerentom alebo treťou osobou),

i) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu

výrobku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez

kontaktných údajov, logo nesmie obsahovať webovú adresu, ani jej časť),

j) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia

technológia, najväčšia ponuka, ...),

k) vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo inak odkazovať na iný zdroj a pod.,

(uvádzať informácie iba do priestoru pre text inzerátu, ktorý je na to určený),

l) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

m) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),

slovné zvraty ako : atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

 

 

X. Administrácia inzerátov

 

1. Inzerent môže v systéme Investzone.biz svoje manuálne pridané inzeráty

meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas doby ich platnosti. Všetky zmeny

možno uskutočniť v sekcii „Moje inzeráty“ alebo priamo z detailu inzerátu.

 

2. Inzeráty, ktoré boli pridané prostredníctvom iného softvéru alebo XML súboru, je potrebné meniť, dopĺňať alebo vymazať priamo na zdroji.

 

 

XI. Doplnkové služby

 

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby súvisiace s inzertnými službami, ktorých

využívanie nie je podmienkou pre využívanie základných inzertných služieb Portálu.

Tieto služby sú dostupné Používateľom (inzerentom) za

predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ poskytuje

doplnkové služby na webovom portáli Investzone.biz:

− Topovanie inzerátu službou TOP, prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou

− Doplnková služba EXCLUSIVE prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou

 

2. Doplnkové služby sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. pokladané za

poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi

spoplatnené doplnkové služby patrí:

 

a) Topovanie inzerátu prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou.

Topovanie je zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. Topovaním sa

inzerát posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na

popredných miestach v časti TOP vo výsledkoch vyhľadávania, a to hneď za

prémiovými inzerátmi, t.j. za inzerátmi s aktívnou službou EXCLUSIVE. Inzerát bude naviac

označený označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu na portáli Investzone.biz.

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na dané telefónne číslo v tvare  TOP xx IDinzerátu (IDinzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, a to na obdobie 30 dní, 90 dní alebo365 dní (jeden rok) od aktivácie služby. Aktivácia doplnkovej služby Topovanie prostredníctvom SMS brány prebehne ihneď po zaplatení služby. Aktivácia doplnkovej služby Topovanie prostredníctvom platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení služby. Ak je služba Topovanie aktivovaná zaslaním SMS nie je možné aktivovať službu

Topovanie prostredníctvom úhrady platobnou bránou skôr, ako bude poskytovanie

služby Topovanie predplatenej prostredníctvom SMS pozastavené. Ak je služba

Topovanie aktivovaná prostredníctvom úhrady platobnou kartou nie je možné

aktivovať službu Topovanie cez SMS skôr, ako bude poskytovanie služby Topovanie

predplatnenej prostredníctvom platobnej brány pozastavené.

Aktiváciou doplnkovej služby Topovanie prostredníctvom platobnej brány Používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami doplnkových služieb.

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania predstavuje dátum

aktivácie topovania.

Po zaslaní SMS správy v tvare TOP xx IDinzerátu (IDinzerátu je číslo inzerátu

uvedené v detaile inzerátu) na SMS dané telefónne číslo bude Používateľovi doručená spätná

SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Po zaplatení prostredníctvom

platobnej brány bude Používateľovi doručený spätný email s informáciou o potvrdení

a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak

Používateľ topuje inzerát napr. na 30 dní a dostane spätnú SMS alebo email 1.5.2015

o 14:30 hod., tak topovanie bude platné do 1.6.2015, 14:30 hod.

Po odoslaní SMS v správnom tvare bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný.

Ak bola odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo ak Používateľ nemá dostatočný

kredit, inzerát nebude topovaný a Používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré

má vykonať, aby mohla byť služba aktivovaná. Po zaplatení prostredníctvom

platobnej brány a doručení spätného emailu bude inzerát topovaný. Ak platba

prostredníctvom platobnej brány neprebehla úspešne, inzerát nebude topovaný.

Ak bude inzerát Používateľa jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii v

časti TOP vo výsledkoch vyhľadávania a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu

stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude

určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr,

budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát aicky zaradí

medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný, tak Používateľ bude na túto skutočnosť upozornený a funkcia Topovania sa už neaktivuje (viacnásobné Topovanie nie je možné).

Ak bude mať inzerát pri zaslaní SMS alebo platbe prostredníctvom platobnej brány pre aktiváciu topovania už aktívnu doplnkovú službu EXCLUSIVE, doplnková služba

Topovanie nebude aktivovaná. V prípade aktivácie Topovania cez SMS, Používateľ

dostane spätnú SMS s návodom ako pôvodnú doplnkovú službu EXCLUSIVE

deaktivovať. Deaktiváciou dôjde aicky k predčasnému ukončeniu

poskytovania skôr aktivovanej doplnkovej služby bez náhrady. Ak je doba platnosti

inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, doba platnosti inzerátu sa po

aktivovaní služby topovania nepredĺži o dobu topovania. Vypršaním platnosti

inzerátu dôjde aicky k predčasnému ukončeniu poskytovania skôr aktivovanej

doplnkovej služby bez náhrady.

Služby Portálu môžu odosielať Používateľom Portálu správy formou

elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva

požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou

informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď.

Takéto zasielanie správ je Používateľ oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním

e-mailu na : zonedesk@gmail.com so žiadosťou o ukončenie zasielania správ.

 

b) Doplnková služba EXCLUSIVE prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou.

Doplnková služba EXCLUSIVE predstavuje zvýhodnenie pozície inzerátu oproti

ostatným inzerátom na portáli Investzone.biz, ktorého vlastníkom je

Prevádzkovateľ. Inzerát sa na portáli Investzone.biz v momente zvýhodnenia

posunie na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania v časti prémiové inzeráty, a

to pred ostatné (topované a netopované) inzeráty, a to v prípade radenia inzercie

podľa Investzone.biz. Inzerát bude naviac označený označením

„EXCLUSIVE“ počas celej doby zvýhodnenia a zároveň vizuálne odlíšený od

ostatných (nezvýraznených) inzerátov.

Službu EXCLUSIVE je možné aktivovať formou SMS správy na dané telefónne číslo v

tvare EXCLUSIVE xx IDinzerátu (IDinzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile

inzerátu) alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,

a to na obdobie 30 dní, 90 dní alebo 365 dní (jeden rok) od aktivácie služby. Aktivácia doplnkovej služby EXCLUSIVE prostredníctvom platobnej brány prebehne ihneď po zaplatení služby.

Vymazaním alebo deaktiváciou inzerátu pred skončením doby

jeho platnosti nevzniká právo na vrátenie zaplateného poplatku za aktiváciu

doplnkovej služby EXCLUSIVE, ani jej alikvótnej časti.

Ak je služba EXCLUSIVE aktivovaná zaslaním SMS nie je možné aktivovať službu

EXCLUSIVE prostredníctvom úhrady platobnou bránou skôr, ako bude poskytovanie

služby EXCLUSIVE predplatenej prostredníctvom SMS pozastavené. Ak je služba

EXCLUSIVE aktivovaná prostredníctvom úhrady platobnou bránou nie je možné

súčasne aktivovať službu EXCLUSIVE cez SMS skôr, ako bude poskytovanie služby

EXCLUSIVE predplatnenej prostredníctvom platobnej brány pozastavené. Aktiváciou doplnkovej služby EXCLUSIVE prostredníctvom platobnej brány Používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami doplnkových služieb.

Obdobie zvýhodnenia inzerátu službou EXCLUSIVE – začiatok aktuálneho

zvýhodnenia predstavuje dátum aktivácie služby EXCLUSIVE.

Službu EXCLUSIVE je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Po zaslaní SMS správy v tvare EXCLUSIVE  xx IDinzerátu (IDinzerátu je číslo

inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na dané telefónne číslo bude Používateľovi doručená

spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Po zaplatení

prostredníctvom platobnej brány bude Používateľovi doručený spätný email s

informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne

na minúty, t.j. ak Používateľ zvýhodni inzerát napr. na 30 dní a dostane spätnú SMS

alebo email 1.5.2015 o 14:30, tak zvýhodnenie bude platné do 1.6.2015 14:30.

Po odoslaní SMS v správnom tvare bude po doručení spätnej SMS služba

EXCLUSIVE pre daný inzerát aktivovaná. Ak bola odoslaná SMS v nesprávnom tvare

alebo ak Používateľ nemá dostatočný kredit, služba EXCLUSIVE nebude aktivovaná a

Používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré má vykonať, aby mohla byť služba

aktivovaná. Po zaplatení prostredníctvom platobnej brány a doručení spätného emailu

bude pri inzeráte aktivovaná služba EXCLUSIVE. Ak platba prostredníctvom

platobnej karty neprebehla úspešne, služba EXCLUSIVE nebude aktivovaná.

Ak bude inzerát Používateľa jediný zvýhodnený službou EXCLUSIVE,

bude sa zobrazovať na prvej pozícii v časti prémiové inzeráty a ostatné (topované a netopované) inzeráty alebo ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je inzerátov so službou EXCLUSIVE viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie

služby. Inzeráty, ktoré boli zvýhodnené neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí

doby zvýhodnenia sa inzerát aicky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho

dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie služby EXCLUSIVE už prémiový, tak funkcia EXCLUSIVE sa už neaktivuje. To znamená, že viacnásobné EXCLUSIVE nie je možné.    

Ak bude mať inzerát pri zaslaní SMS alebo platbe prostredníctom platobnej brány pre aktiváciu EXCLUSIVE už aktívnu doplnkovú službu TOP, doplnková služba EXCLUSIVE nebude aktivovaná. V prípade aktivácie EXCLUSIVE cez SMS, Používateľ dostane spätnú SMS s návodom ako pôvodnú doplnkovú službu Topovanie deaktivovať. Deaktiváciou dôjde aicky k predčasnému ukončeniu poskytovania skôr aktivovanej doplnkovej služby bez náhrady. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýhodnenia inzerátu, doba platnosti inzerátu sa po aktivovaní služby EXCLUSIVE  nepredĺži o dobu zvýhodnenia. Vypršaním platnosti inzerátu dôjde aicky k predčasnému ukončeniu poskytovania skôr aktivovanej doplnkovej služby bez náhrady. Služby Portálu môžu odosielať Používateľom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď. Takéto zasielanie správ je Používateľ oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na zonedesk@gmail.com so žiadosťou o ukončenie zasielania správ. V prípade, ak bola k inzerátu aktivovaná doplnková služba v čase, kedy bola k inzerátu poskytovaná iná doplnková služba, dôjde aicky k predčasnému ukončeniu poskytovania skôr aktivovanej doplnkovej služby bez náhrady.

Ak je exkluzívne topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli funkciou EXCLUSIVE topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát aicky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

 

 

XII. Cenník spoplatnených doplnkových služieb aktivovaných prostredníctvom SMS

 

1. Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS.

Ceny sú uvádzané s DPH. Celková cena doplnkových služieb aktivovaných prostredníctvom

Platobnej brány závisí od dĺžky obdobia, počas ktorého je služba aktívna.

 

2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty, za

ktoré bola v čase zvýšenia ceny už uhradená cena doplnkových služieb. Inzeráty s

doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny budú uverejnené podľa

pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.

 

3. Aktiváciu doplnkových služieb prostredníctvom SMS podporujú operátori: Orange

Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka). Tento

spôsob platby sprostredkuje A SMS s.r.o., Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830

387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro,

vl. č. 25950/B.

 

4. Aktiváciu doplnkových služieb prostredníctvom platobnej brány zabezpečuje ............................................................ .

 

5. Ceny doplnkových služieb Top a Exclusive, ku základnej inzercii:

(možnosť platby aj prostredníctvom sms)

 

TOP                       1 mesiac / 3eur     3 mesiace / 6 eur    1 rok / 9 eur       

EXCLUSIVE        1 mesiac / 5eur      3 mesiace / 9 eur    1 rok / 18 eur       

 

 

XIII. Ukončenie zmluvy

 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť v časti alebo v celku od zmluvy o inzercii a

odstrániť inzerciu Používateľa z Portálu, v prípade, ak:

a) Používateľ nevie preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné právo k

inzerovanej majetkovej podstate alebo investičnému projektu,

b) ten istý Používateľ pridáva inzeráty na Portál pod viacerými kontami,

c) obsah inzerovanej ponuky alebo časť inzercie je v rozpore s týmito Podmienkami,

d) Používateľ v obsahu inzercie alebo iným spôsobom zverejňuje obsah, ktorý je

v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa, propaguje priamu konkurenciu

Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje obchodné záujmy Prevádzkovateľa.

 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o inzercií alebo inú spoluprácu

s treťou osobou alebo s Používateľom, ak je tento priamou konkurenciou

Prevádzkovateľa, ak táto osoba koná alebo konala v rozpore s oprávnenými záujmami

Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje alebo v minulosti poškodzovala oprávnené

záujmy Prevádzkovateľa. Ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú

s osobami podľa prvej vety tohto ods. 2 v postavení ovládaných alebo ovládajúcich osôb

v zmysle ust. § 66a Obchodného zákonníka alebo ak sú inak majetkovo alebo personálne

prepojené.

 

 

XIV. Zrušenie a deaktivácia užívateľského konta

 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi užívateľské konto kedykoľvek v

súlade s Podmienkami, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, v nasledovných

prípadoch:

a) porušenie platných právnych predpisov SR a záväzných právnych aktov

Európskej únie Používateľom;

b) porušenie Podmienok alebo Všeobecných podmienok pre servery

prevádzkované spoločnosťou Ecotech Systems, s.r.o.;

c) ak Používateľ opakovane, napriek predchádzajúcim opatreniam

Prevádzkovateľa, uverejnil obsah, ktorý je v rozpore s oprávnenými

záujmami Prevádzkovateľa, propaguje priamu konkurenciu

Prevádzkovateľa alebo inak poškodzuje obchodné záujmy Prevádzkovateľa,

d) z dôvodu absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v

prípade, ak nebolo užívateľské konto použité ani raz počas 30 dní od prvého

odhlásenia po novej registrácii konta);

e) ak nedošlo k verifikácii užívateľského konta prostredníctvom emailu alebo telefónneho

čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);

f) z dôvodu dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak

nebolo užívateľské konto použité počas 1 roka od posledného odhlásenia);

g) na vlastnú žiadosť Používateľa, spôsobom uvedeným v profile Používateľa;

h) ak v súvislosti s používaním užívateľského konta hrozí vznik škody alebo

vzniká škoda Prevádzkovateľovi alebo inému Používateľovi.

 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť (deaktivovať) Používateľovi jeho užívateľské

konto, ak:

a) Používateľ neuhradil platbu, faktúru za služby Portálu v lehote splatnosti,

b) Používateľ prekročil počet inzerátov objednaných vo vybranom balíku

inzercie.

 

 

XV. Zodpovednosť za škodu

 

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastnú

zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani

za spôsob, akým služby Portálu využívajú.

 

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Používateľom alebo tretím osobám

priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

 

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Používateľom alebo tretím osobám v

dôsledku technického výpadku, ani výpadku služieb Portálu spôsobených vyššou mocou  alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 

4. Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah pridávaný na Portál jeho Používateľmi,

najmä nezodpovedá za pravdivosť inzercie a klamlivú a porovnávaciu reklamu

uverejňovanú Používateľom. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že obsah pridaný

na Portál jeho Používateľmi je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami, je aj bez predchádzajúceho upozornenia

alebo výzvy oprávnený tento obsah blokovať alebo odstrániť spôsobom uvedených

v týchto Podmienkach. Právo odstúpiť od zmluvy s Používateľom nie je týmto

ustanovením dotknuté.

 

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a

zabezpečenie. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne prerušiť činnosť Portálu bez

predchádzajúceho upozornenia aj bez uvedenia dôvodu.

 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi

spôsobená v súvislosti s využívaním služieb Portálu, spôsobených najmä jeho

nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou iných Používateľov alebo z iných dôvodov.

 

 

XVI. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne

a včas. V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ

povinný tieto vady bezodkladne odstrániť, ak ide o odstrániteľnú vadu.

 

2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov

Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

 

3. Používateľ môže uplatniť reklamáciu písomne na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa

zonedesk@gmail.com. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej

skutočnosti.

 

4. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu v lehote

ustanovenej osobitným predpisom a oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu

reklamácie. V prípade, ak reklamáciu uzná ako opodstatnenú, je povinný vybaviť

reklamáciu tak, aby boli uspokojené nároky Používateľa z vád reklamovaných služieb.

 

5. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ

vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má

možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na

žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej

odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských

práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých

zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas

alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom

alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie

alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona

o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj

spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská

obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná

oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov

vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na

stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať

subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade

cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske

spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu

alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na

riešenie jeho sporu.6. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje

práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy

o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia

sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná

Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu

RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na

webovom sídle:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&...

 

6. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese:

zonedesk@gmail.com.

 

 

 

XVII. Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1. Tieto Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom

zverejnenia na Portáli, ak nie je uvedené, že nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je

neskorší, ako deň zverejnenia.

 

2. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych

predpisov, vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie

spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne

záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach

Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, právny vzťah medzi

Prevádzkovateľom a Používateľom vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené

Podmienkami, sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

 

3. Prevádzkovateľ má právo jednostranne meniť, inovovať a inak modifikovať služby

Portálu aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu,

pokiaľ takáto zmena nepredstavuje zásah do práv Používateľov garantovaných

právnymi predpismi.

 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako

aj nahradiť ich novými Podmienkami, osobitne v prípade zmien a doplnení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich platnosti

a účinnosti, zmeny technických podmienok poskytovania služieb alebo z dôvodu

rozšírenia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na www.investzone.biz.

 

5. Prevádzkovateľ je povinný v prípade, ak zmena Podmienok má charakter podstatnej

jednostrannej zmeny Podmienok, oznámiť Používateľovi zmenu písomne alebo

elektronickou poštou bez zbytočného odkladu po jej vykonaní a vhodným spôsobom

sprístupniť nové znenie Podmienok alebo zmeny Podmienok Používateľom. Vhodným

spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj sprístupnenie zmeny

Podmienok alebo nového znenia Podmienok na internetovej stránke spoločnosti Ecotech Systems, s.r.o.. Používateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou Podmienok podľa tohto bodu, je

oprávnený oznámiť Prevádzkovateľovi písomne svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu

a je oprávnený zrušiť objednávku, resp. písomne odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak

Používateľ nevyužije právo zrušiť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy, platí, že

zmeny Podmienok nadobudli voči nemu účinnosť.

 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený z objektívnych dôvodov jednostranne zmeniť ceny

inzercie pre  inzerentov určené v zmysle Cenníka aj bez predchádzajúceho

oznámenia a zároveň informovať  inzerentov o vykonanej zmene.

Inzerent je oprávnený bez zbytočného odkladu vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou ceny a

rokovať o podmienkach ďalšieho trvania alebo ukončenia vzájomných záväzkových

vzťahov. Ak inzerent neoznámi svoj nesúhlas so zmenou podľa tohto bodu,

platí, že tieto zmeny nadobudli voči nemu účinnosť.

 

7. Pokiaľ zmena Podmienok nemá charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných

podmienok, je Prevádzkovateľ povinný vhodným spôsobom zverejniť zmenu (napr.

sprístupniť zmenu Podmienok alebo nové znenie Podmienok na internetovej stránke

Prevádzkovateľa) alebo vhodným spôsobom oznámiť Používateľovi ich zmenu, a to

najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmeny.

 

8. V prípade, že Používateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, ktorá má charakter

podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je oprávnený odstúpiť od

zmluvy s Prevádzkovateľom bez sankcií v tej jej časti a v tom rozsahu, v ktorom sa

zmena Podmienok týka Služby poskytovanej Používateľovi na Portáli.

 

9. Podmienky platia počas celej doby platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi

Používateľom a Prevádzkovateľom, ako aj aj po jeho skončení, až do úplného

vysporiadania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

 

10. Podmienky platia súčasne so Všeobecnými podmienkami pre domény prevádzkované

spoločnosťou Ecotech Systems, s.r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje

dodržiavať. Tieto podmienky sú vo vzťahu k Všeobecným podmienkam pre domény

prevádzkované spoločnosťou Ecotech Systems, s.r.o., osobitnými Podmienkami

poskytovania inzertných služieb na Portáli. Poskytovateľ je pre účely Všeobecných

podmienok pre domény prevádzkované spoločnosťou Ecotech Systems, s.r.o.,

Treťou osobou v zmysle čl. IX Všeobecných podmienok.

 

 

V Bratislave, dňa 07.05.2021